ทุนเบญจจินดา กิจกรรมปันสู่สังคม หนุนการศึกษา เสริมสร้างครอบครัวและชุมชน

     บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ได้ริเริ่มโครงการทุนเบญจจินดามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนใน บริเวณชุมชนรอบบริษัทโดยไม่หวังผลตอบแทน โครงการนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ที่ แต่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ทุนดังกล่าวนี้เป็นการให้ทุนต่อเนื่องจนนักเรียนจบการศึกษาขั้นสูงสุดของ โรงเรียน นักเรียนทุนเบญจจินดา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนละ 6 - 9 ทุน
ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 
     • โรงเรียนวัดเทวสุนทร 
     • โรงเรียนวัดเสมียนนารี 
     • โรงเรียนวัดหลักสี่ 
     • โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 
     • โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
     • โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 
     • โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
     • โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี