นอกเหนือจากความมุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ ที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและจริงใจต่อลูกค้าเป็นสำคัญแล้วนั้น อีกหนึ่งในนโยบายที่กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ให้ความสำคัญ คือ การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสังคม และการสร้างเยาวชน อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งจัดให้มีการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนทุกจังหวัด ทั่วทุกภาค เพื่อสามารถนำความรู้ภายหลังเรียนจบระดับปริญญากลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ต่อไป กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ยังคงให้ความสำคัญกับเยาวชนในชุมชนโดยรอบบริษัท โดยการมอบทุนเบญจจินดาให้เป็นประจำทุกปี และนอกจากนี้ ยังดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมร่วมกับองค์กรการกุศลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทเบญจจินดา มุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพสืบต่อไป