MENU

Feedback

กลุ่มบริษัทเบญจจินดาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ และการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ตลอดจนให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตน และ / หรือให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ในกรณีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตนให้ทราบ ผู้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อรับเรื่องร้องเรียนจะพิจารณาถึงข้อมูลประกอบเรื่องร้องเรียนว่า มีข้อมูลที่ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รับเรื่องร้องเรียนหากเป็นไปตามกรณี ดังนี้

1) เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือพฤติการณ์การกระทำผิดหรือทุจริตที่ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้

2) เรื่องที่หน่วยงานใด ๆ ของบริษัทที่มีอำนาจได้รับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

ระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มเบญจจินดาใน Intranet ของบริษัท

จดหมาย ส่งถึง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานบริหาร  หรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย   หรือ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล  หรือ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

499 อาคารเบญจจินดา

ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900