MENU

Digital Infrastructure & SI Service Business

บีซีจี เป็นผู้นำธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกครอบคลุมทั่วประเทศ และให้บริการคลาวด์ โดยร่วมกับพันธมิตรระดับสากล ให้บริการครอบคลุมทุกภาคธุรกิจ ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง และด้วยความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส่งผลให้เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยให้ดูแลโครงการขนาดใหญ่มากมาย ธุรกิจในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชั่นสำหรับองค์กร (Digital Infrastructure & Solution Provider for Business) รองรับความต้องการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของลูกค้า โดยให้บริการโครงข่ายดิจิทัลได้อย่างครบวงจรในรูปแบบ Managed Services พร้อมด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกครอบคลุมทั่วประเทศ และศูนย์ข้อมูล UIH Data Center รวมทั้งให้บริการคุณภาพด้านการบริหารจัดการโครงข่ายและโซลูชั่นต่างๆ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล 

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM)

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM) ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Multi Cloud ที่ให้บริการ Cloud ต่อองค์กรชั้นนำทั้งในและนอกประเทศไทย โดยมี Infrastructure เป็นของตัวเอง และเป็น Partner อย่างเป็นทางการกับ Amazon Web Services, Microsoft Azure และ Google Cloud Platform ในการให้บริการ Cloud Services แบบครบวงจร ทั้งบนรูปแบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service) แบบแพลตฟอร์ม (Platform as a Service) และแบบซอฟต์แวร์ (Software as a Service) พร้อมทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 

บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและวางระบบเครือข่าย ตลอดจนการซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั้งระบบ Fiber Optic Network, Underground Cable, Transmission, Network & Security System, GIS, Security & Surveillance System, Transportation, Power & Energy นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ให้บริการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) 

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBTEC) ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษา สำรวจออกแบบพัฒนาวิเคราะห์ระบบ ก่อสร้างสถานีฐาน วางโครงข่ายชุมสาย ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก และการซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ BBTEC ให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษา เสาสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม (Roll Out) บริการออกแบบและติดตั้งเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือในอาคาร (Inside Building Cell site) รวมไปถึงการออกแบบเครือข่ายกระจายสัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) ในอาคาร และบริการติดตั้งและซ่อมบำรุงสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Network) ในทุกพื้นที่ พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศไทย งานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน (Underground Cable) เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยแพลตฟอร์มบริหารจัดการอย่าง MAXITASK, BioTs

บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE)  เป็นผู้ให้บริการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแก่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมตั้งแต่ การสำรวจพื้นที่ก่อนการติดตั้ง การวางระบบ การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก เสาโทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม การพัฒนาเสาอัจฉริยะ Lucky Pole การพัฒนาซอฟแวร์บริหารจัดการเมือง Smart City Platform (Maxicity) และอุปกรณ์ IoT ต่างๆ บนเสาอัจฉริยะรองรับการขยายเครือข่าย 5G และมุ่งเน้นให้เกิด Infrastructure Sharing  ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน เร่งให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณชีวิตของประชาชน