MENU

UIH Smart Office Solutions เปลี่ยนออฟฟิศของคุณให้กลายเป็น Digital Workplace

23/06/2022
By BCG Admin

UIH Smart Office Solutions เปลี่ยนออฟฟิศของคุณให้กลายเป็น Digital Workplace

Network and Wi-Fi 

  • Corporate Internet บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรที่รวดเร็วและปลอดภัย
  • Wi-Fi ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT สุดสมาร์ท

Smart Workplace

  • Cloud CCTV บันทึกเหตุการณ์ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมเชื่อมต่อระบบคลาวด์
  • Access Control กำหนดพื้นที่เข้าออกสำหรับพนักงานและ Visitor ได้อย่างปลอดภัย
  • บริการ VoIP ระบบโทรศัพท์สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตคมชัดทุกการสนทนาทั้งภายในและภายนอกประเทศ

Hybrid Meeting Room

  • Smart Meeting Room ระบบจองห้องประชุมออนไลน์พร้อมเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT สุดไฮเทค
  • Interactive Whiteboard จอภาพไวท์บอร์ดดิจิตอลเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi รองรับทุก Online Meeting

 

หากคุณพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนออฟฟิศของคุณให้เป็น Smart Office ติดต่อ UIH ได้ทางข้อความเพจ ฝ่ายขายที่ดูแลคุณหรืออีเมล info@uih.co.th